Žádost o příspěvky

Příspěvky jsou vítány od všech odborníků pracujících v oblasti silničního stavitelství, jako jsou například správci silnic a dálnic, železnic a letišť, dopravní ekonomové, vědci, dopravní inženýři, dodavatelé, výzkumné ústavy, konzultační inženýři a finanční specialisté, výrobci vybavení. Cílovou skupinou jsou uživatelé silnic, správci silnic, výzkumné ústavy, konzultanti, politici, úřady financující silnice, výrobci asfaltů a asfaltových směsí a dodavatelé.

Klíčoví přednášející budou pozváni, aby vyjádřili svůj názor na jednotlivá naše strategická témata. Ústředním tématem je „Investice do našich největších hodnot“.

Zdraví a bezpečnost

Zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků i veřejnosti je rozhodujícím aspektem všech aktivit, které provádíme. Náš průmysl již mnoho let pracuje na zlepšení pracovních podmínek a řídí rizika spojená s využíváním našich produktů. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Bezpečnost na staveništi
Sledování a snižování emisí
Omezení hluku
Kvalita ovzduší
Kvalita vody
Protismykové vlastnosti
Viditelnost

Technická normalizace, předpisy

Mnoho z produktů a procesů využívaných při naší práci jsou předmětem národních a mezinárodních norem nebo předpisů. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Smlouvy založené na funkčních vlastnostech (zkušenosti s těmito smlouvami)
Technické normy a předpisy založené na funkčních vlastnostech
Nařízení o stavebních výrobcích
Zkušební postupy
Modely predikce vývoje funkčních vlastností

Udržitelnost a energetická účinnost

Energetická účinnost a uhlíková stopa nabývají nadále celosvětově na důležitosti. Protokoly o vlivu asfaltu a jiných silničních materiálů na životní prostředí jsou nepostradatelné pro budoucí úspěch průmyslu. Praktické cesty ke snížení energetické náročnosti a emisí CO2 při výrobě a pokládce asfaltových směsí na vozovkách a funkční vlastnosti nových nízkoenergetických asfaltových směsí / snížený ekvivalent CO2 jsou klíčem k udržitelné dopravní infrastruktuře. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Životní cyklus
Uhlíková stopa
Odolnost proti tvorbě trvalých deformací
Efektivní způsoby výroby
Recyklace
Energeticky úsporné vozovky
Horké, nízkoteplotní, studené směsi

Cenová efektivita a financování

Financování silniční infrastruktury a údržby je i nadále jedna z největších výzev, které v současnosti čelíme. Financování musí být založeno na provádění nutné a nezbytné údržby silniční sítě a na zachování požadovaných vlastností na dobré úrovni pro pohodlí a bezpečnost uživatelů. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Vozovky s dlouhou životností
Odolnost
Financování
PPP, DBO, atd.
Uzavírání oboustranně výhodných smluv

Údržba, zvládání a využívání technických postupů

V mnoha zemích se přesunula pozornost z výstavby nové dálniční infrastruktury na údržbu existující silniční sítě. Rostoucí využívání sítě znamená příležitost pro nové a rychlejší technologie údržby. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Úprava povrchů
Inovativní technologie údržby
Nové vybavení
Časově méně náročné technologie

Chytrá a inteligentní infrastruktura

Náš svět se stává závislejším na komunikaci víc než kdykoli předtím, a to se vztahuje i na silniční síť. Dálniční síť neslouží pouze k přepravě lidí, ale čím dál tím víc k transportu technologií. Navíc inteligentní infrastruktura umožňuje rychlejší komunikaci a snižuje zdržení. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

IT v infrastruktuře
Aktivní monitorovací zařízení
Dvouúčelové povrchy
Inteligentní silnice
Technologie snímání, aktivní/pasivní komunikace
Monitoring stavu silnic

Správa majetku

Globální finanční krize má dopad na investice a údržbu infrastruktury. Uvítáme příspěvky týkající se následujících oblastí a dalších souvisejících témat;

Náklady životního cyklu
Údržba založená na výkonnosti
Systémy hospodaření s vozovkou
Uzavírání oboustranně výhodných smluv
Dlouhodobé smlouvy

PŘEDLOŽENÍ ANOTACE

Konečný termín pro předložení anotací je 30. 11. 2014

Postup předložení

 • Všechny anotace musí být předloženy pouze prostřednictvím on-line formuláře (on-line formulář je rovněž zpřístupněn kliknutím na tlačítko, které se nachází na vodorovné liště v horním pravém rohu obrazovky).
 • Autoři budou okamžitě e-mailem vyrozuměni o doručení jejich anotace. V případě, že potvrzení neobdržíte do 24 hodin, zkontrolujte prosím složku s nevyžádanou poštou a v případě neobdržení e-mailu kontaktujte prosím: abstracts-papers.ee2016@guarant.cz.
 • Autoři budou mít přístup k jejich anotacím do konce lhůty a budou mít možnost opravovat již předložené anotace nebo předložit další.
 • Veškerá korespondence týkající se anotace bude zaslána na e-mailovou adresu předkládajícího autora.

Pokyny k předložení anotace

 • Anotace mohou být předloženy na výše uvedená témata.
 • Anotace a příspěvky musí být napsány v anglickém jazyce. Kopie originálních příspěvků jsou akceptovatelné ve francouzském nebo německém jazyce.
 • Předložená anotace musí být originál. Anotace dříve publikovaná nebo prezentovaná na mezinárodním vědeckém setkání nemůže být předložena.
 • K předkládanému jménu autora doplňte správně e-mailovou adresu – tento kontakt poslouží k pozdější korespondenci s autorem.

Forma anotace

 • Délka anotace by měla být cca 200 slov prostého textu.
 • Nadpis: Vytvořte stručný nadpis anotace, který zřetelně vystihuje podstatu výzkumu. Použijte velké písmeno pouze pro první písmeno nadpisu (nepište velkými písmeny všechna slova).
 • Jména autorů: Napište příjmení následované čárkou, mezera a jméno. Neuvádějte tituly.

Posouzení anotace

Anotace budou posouzeny Výborem pro technický program a příspěvky budou posouzeny Výborem pro posouzení příspěvků.

Kritéria pro přijetí anotace jsou:
 • Téma by mělo být inovativní
 • Téma by mělo být v souladu s tématy kongresu
 • Anotace / příspěvek by neměl být komerční
 • Anotace by měla prokázat vysokou kvalitu informací

Autoři anotací a příspěvků jsou vyzýváni k propojení technologické stránky a socio - ekonomických výhod pro společnost.

Kritéria pro přijetí příspěvku jsou:
 1. Technický obsah (nebo technická kvalita) příspěvku
  • Srozumitelnost a jednoznačnost (příspěvek musí být jasný, snadný k porozumění, dobře strukturovaný, založený na podložených argumentech)
  • Vědecký a technický význam
  • Originalita a/nebo stupeň inovace
 2. Příspěvek by měl odpovídat Zásadám pro autory (bude publikováno na www.eecongress2016.org)
Pokud Výbor pro posouzení příspěvků prohlásí: „Příspěvek může být po změně přijat“, autoři dostanou příležitost příspěvek upravit. Po úpravě bude příspěvek znovu posouzen.

Důležitá data a informace pro autory

12. 6. 2014 Uveřejnění žádosti o zaslání příspěvků
30. 11. 2014 Konečný termín pro předložení anotací
Únor 2015 Oznámení přijetí
1. 9. 2015 Konečný termín pro předložení rukopisu
15. 2. 2016 Konečné přijetí

Příspěvky budou posouzeny Výborem pro posouzení příspěvků. Autorům přijatých příspěvků bude dána příležitost prezentovat jejich příspěvek účastníkům Kongresu v tištěné podobě (na flash disku) nebo prostřednictvím posterů, nicméně nemůžeme autorům zaručit, že budou jejich příspěvky ústně předneseny.

Sekce posterů

Diskuse u posterů bude opět otevřena všem autorům, jejichž příspěvky byly přijaty. Autoři budou požádáni o účast u jejich posteru po určitou dobu.